AHMET MİRAÇ ŞENGEL KONKORDATO İLAN EDEN VATANDAŞ

KUŞADASI 2.ASLİYE HUKUK (TİCARET) MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/397
İLAN

 

Davacı 13261077322 T.C. Kimlik numaralı davacı AHMET MİRAÇ ŞENGEL tarafından Kuşadası 3.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/472 esas sayılı dosyasında açılıp mahkememizin işbu dosyası ile birleşen konkordato talebi ile ilgili olarak; Mahkememizin 26/09/2018 tarihli tensibi ile birlikte;7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286 maddede belirtilen belgelerin davacı yönünden eksiksik olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden davacı AHMET MİRAÇ ŞENGEL hakkında 18/09/2018 tarihinden itibaren GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,

7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete SMMM Mustafa ÖZTÜRK’ün GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,

Geçici konkordato komiserinin İİK.nun 290.maddede sayılan görevlerini ifa etmek üzere görev tedii tutanağı ile görevlendirilmesine,

Talep eden davacı AHMET MİRAÇ ŞENGEL’den alacaklı olduğunu iddia edenlerin işbu ilanın ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

İİK.287/1 maddesi gözetilerek, davacı şirketin İİK.nun 297.maddesinin 2.fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına, davacı şirketin mal varlığını teşkil eden gayrimenkuller, taşıtlar ve üretim araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DEVRİNİN ÖNLENMESİNE,

7101 sayılı kanunla değişik İİK.nun 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK.nun 294/1 maddesi uyarınca mühlet içinde davacı şirket aleylhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaması ve evvelce başlamış takiplerin durması, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarının uygulanmaması yönünde İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, İİK.nun 294/2 maddesi uyarınca İİK.nun 206 maddesinin 1.sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabileceğine,

İİK.nun 295.maddesi gereğince mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeni ile rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağına ve rehinli malın satılamayacağına,

Yapılmış olan takiplerin bu günkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak davacı şirketin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza aldına alınan makine, teçhizat ve araçlarının üzerindeki hacizler baki kalmak kaydı ile yediemin olarak davacı şirkete tedbiren teslimine,

Davacı tarafça verilmiş olan teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin TEDBİREN ÖNLENMESİ,
İİK.nun 288/2.maddesi gereğince işbu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
7101 sayılı yasanın 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.

2018-10-05T06:55:18+00:00Ekim 3rd, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment