ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1046

Davacı, ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 20/09/2018 tarih ve 2018/1046 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287. maddesi uyarınca 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Bornova – 8211nosunda kayıtlı davacı ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -hakkında 12/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,

7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/1 maddesinin göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirketler aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya yönünden İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA,

bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, İHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI UYGULANMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,

Davacı şirketin mal varlığını teşkil eden gayrimenkuller ve üretim araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DEVRİNİN ÖNLENMESİNE

Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacı şirketlerin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE,

İİK’nın 206. maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,

2018-10-08T18:59:09+00:00Ekim 8th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment