Kesin Mühletin Rehinli Alacaklara Ve Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

Kesin Mühletin Rehinli Alacaklara Ve Sözleşmeler Bakımından Sonuçları

Kesin mühletin rehinli alacaklar ile sözleşmeler bakımından sonuçları 2004 sayılı İcra İflas Kanun’un 295 ve 296’ıncı maddelerinde düzenlenmiştir. Aşağıda anılı kanun maddeleri yer almaktadır

Madde 295 : Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Madde 296 : Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.

2018-09-21T15:17:00+00:00Eylül 19th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment