KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI

KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI

Kanun koyucu tarafından kesin mühletin sonuçları alacaklılar, borçlular, rehinli alacaklar ve sözleşmeler açısından etkileri ayrı ayrı hüküm altına alınmıştır.

A. ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI :

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun dahil hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler de durur. Ancak kural bu olmakla beraber bazı istisnaları bulunmaktadır.

1. İmtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. (m.206’daki birinci, ikinci ve üçüncü sıra alacaklar)

2. Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabilir ve başlamış takipler de devam eder. Ancak, rehinli mal satılamaz ve muhafaza tedbiri alınamaz.

Öte yandan kesin mühlet kararı verilmesiyle birlikte;

 İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları da uygulanamaz.

 Bir takip işlemi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez.

 Aksine hüküm olmadığı sürece rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

 Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Ancak komiser onay verirse aynen ifası da üstlenilebilir.

 Mühletten önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür. Yani kesin mühletin verilmesinden önce iki taraf anlaşıp mal kaçırmaya yönelik bir devir sözleşmesi yapmışsa sonuçları mühletten sonra doğmuşsa geçersiz olacaktır.

 Kesin mühletin davalar açısından bir etkisi yoktur. Yani kesin mühletin sonuçları açısından açılmış ve görülen davalar etkilenmemektedir.

B. BORÇLULAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

Borçlu bakımından iflastaki gibi tasarruf yetkisinin kısıtlanması söz konusu değildir. Dolayısıyla borçlu işlemlerine devam edebilir fakat işlemlerini geçici konkordato komiseri ve (kesin mühletteki) konkordato komiseri nezareti altında yapar. Konkordato komiserinin emniyet teşkilatına dahil olmadığını kayyım benzeri bir kavram olduğunu söylemiştik. Konkordato komiseri ve alacaklar kurulunun denetimi altında borçlu işlemlerine devam eder. Ana kural bu olmakla birlikte istisnaları bulunmaktadır:

Borçlu mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren;

 REHİN TESİS EDEMEZ,
 KEFİL OLAMAZ,
 TAŞINMAZ VE İŞLETMENİN DEVAMLI TESİSATINI KISMEN DAHİ OLSA DEVREDEMEZ, KISITLAYAMAZ,
 İVAZSIZ TASARRUFLARDA BULUNAMAZ.

Borçlu yukarıda anılı yasak işlemleri yaparsa işlemler hukuken hiçbir sonuç doğurmaz yani hükümsüzdür. Bu yasak işlemler işletmenin niteliğini değiştirebilecek ve borçluyu zor duruma sokabilecek işlemlerdir, bu nedenle izin verilmemiştir. Yasak işlemler ancak asliye ticaret mahkemesinin izni ile yapılabilecektir. Mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.

Borçlu bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya 292 nci madde çerçevesinde karar verir. Komiserin denetimi altında olduğundan ihtarlarına uymak zorundadır. Aksi hallerde tasarruf yetkisinin kaldırılması söz konusu olacaktır ve kaldırıldığı iyiniyeti bertaraf etmek için ilan edilir.

C. SÖZLEŞMELER BAKIMINDAN SONUÇLARI

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez.
Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.

D. REHİNLİ ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI

Konkordatoda kesin mühlet verilmesiyle birlikte rehnin paraya çevrilmesine ilişkin takipler durmaz ve yeni takipler de başlatılabilir. Sadece muhafaza tedbiri alınamaz yahut satışı alınamaz, paraya çevrilemez. Kesin mühlet kaldırılırsa tekrardan takibe başlanılması gerekmez, paraya çevrilmesi talep edilebilir.

Yukarıda yer alan makalede kesin mühletin sonuçları hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-21T14:49:12+00:00Eylül 21st, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment