Konkordato Alacaklılar Toplantısı

KONKORDATO ALACAKLILAR TOPLANTISI

Komiser konkordato projesini müzakere etmek amacıyla alacaklıları ilanla toplanmaya davet eder ve toplanma günü ilandan en az 15 gün sonra olmalıdır. Komiser alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu hakkında bir rapor verir. Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır bulunmaya mecburdur.

KONKORDATO PROJESİ ;

Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş sayılır.

Oylamada sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacakların alacaklıları ve borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz.

Çekişmeli veya geciktirici koşula bağlı yahut belirli olmayan bir vadeye tabi alacakların hesaba katılıp katılmamasına ve ne oranda katılacağına mahkeme karar verir. Konkordato projesinin müzakereleri sonucunda oluşturulan konkordato tutanağı, kabul ve ret oylarını içerecek şekilde derhâl imza olunur. Toplantının bitimini takip eden yedi gün içinde gerçekleşen iltihaklar da kabul olunur.

Komiser, iltihak süresinin bitmesinden itibaren en geç yedi gün içinde konkordatoya ilişkin bütün belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair gerekçeli raporunu mahkemeye tevdi eder.

KONKORDATO PROJESİNİN KABULÜ İÇİN İSTENİLEN ŞARTLAR ;

Konkordato projesinin kabulü için alacaklılar kurulu tarafından yeterli çoğunluğu sağlaması gerekir. Buna göre iki ihtimal söz konusudur;

1. Birinci ihtimal alacaklıların yarısını ve alacak miktarının yarısını aşan imza çoğunluğunun sağlanmasıdır. Yani hem kişi sayısı olarak hem alacak miktarı olarak çoğunluğun kabulü gerekir.

                                                           ALACAKLILARIN YARISINDAN FAZLASI
                                                                                               +
                                                      ALACAK MİKTARININ YARISINDAN FAZLASI

2. İkinci ihtimal ise kaydedilmiş alacaklıların dörtte biri ve alacakların üçte ikisini aşan çoğunluğun sağlanmasıdır.

                                                             ALACAKLILARIN 1/4 İNDEN FAZLASI
                                                                                               +
                                                             ALACAKLILARIN 2/3 İNDEN FAZLASI

Sonuç itibariyle; bu iki ihtimalden biri sağlanmışsa konkordato projesi kabul edilmiş sayılır.

Tüm hususların yanında proje için oy kullanma hakkı yalnızca projeden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Projeden etkilenen alacaklılar, projede alacakları yeniden yapılandırılan kişilerdir.

206. Maddenin birinci sırasında yer alan imtiyazlı alacakların alacaklısı, alacak ve alacaklı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz. Çünkü bu imtiyazlı alacaklılar zaten konkordato projesinden etkilenmeyecekler.

Borçlunun eşi ve çocuğu ile kendisinin ve evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi eşinin anası, babası ve kardeşi alacak ve alacaklı çoğunluğunda hesaba katılmaz. Yine borçlunun eşi, çocuğu ve kendisi borçlu lehine imza verebilir yahut eski eşi aleyhine imza verebilir. Bunun önüne geçmek için kanun koyucu bunların oylarını hesaba katmamıştır.

Rehinle temin edilen alacaklar kural olarak projeden etkilenmez ancak yapılan kıymet takdiri sonucu teminatsız kalan kısım için hesaba katılırlar.

Çekişmeli alacak veya geciktirici koşula bağlı ya da belli olmayan vadeye bağlı alacakların hesaba katılıp katılmayacağına, hangi oranda katılacağına mahkeme karar verir. Çekişmeli alacak, bir alacak hakkında başkalarının da hak iddia etmesidir.

Adi konkordatoda borçlu rehinli alacaklıların yeniden yapılandırılmasını m. 308/h’ye göre isteyebilir.

Rehinli alacaklılar komiser tarafından kesin mühlet içinde ödeme tekliflerini müzakere için davet edilir. Bunu takip eden 7 gün içinde alacak miktarının 2/3’sini aşan çoğunluk sağlanmalıdır. Kalan 1/3’lik kısım rehinli alacaklı bakımından ise diğer rehinli alacaklılarla yapılan anlaşmalardan en uzun vadeli olan uygulanır.

Yukarıda yer alan makalede alacaklılar toplantısı hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

Konkordato Alacaklılar Toplantısı

2018-09-21T14:42:00+00:00Eylül 21st, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment