Konkordato Kararının Hüküm Ve Sonuçları

KONKORDATO KARARININ HÜKÜM VE SONUÇLARI

1. Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı hâle gelir. Tasdik edilen konkordato projesinde konkordatonun, tasdik kararının kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de kararlaştırılabilir; bu takdirde mühletin etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe kadar devam eder.

2. Bağlayıcı hâle gelen konkordato, konkordato talebinden önce veya komiserin izni olmaksızın mühlet içinde doğan bütün alacaklar için zorunludur. Yani alacaklı alacaklılar toplantısında olumsuz oy vermiş olsa dahi tasdik ile birlikte bu alacaklılar için de konkordato bağlayıcıdır.

3. 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar, rehinli alacaklıların rehnin kıymetini karşılayan miktardaki alacakları ve 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları hakkında bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu alacaklar bakımından konkordatonun etkisi olmayacaktır.

4. Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere, mühlet içinde komiserin izniyle akdedilmiş borçlar, adi konkordatoda konkordato şartlarına tabi değildir; malvarlığının terki suretiyle konkordatoda yahut sonraki bir iflâsta masa borcu sayılır. Aynı kural karşı edimin ifasını komiserin izniyle kabul eden borçlunun taraf olduğu sürekli borç ilişkilerindeki karşı edimler için de geçerlidir. Mühlet içerisinde komiserin izniyle ayrı bir sözleşme yapılmışsa konkordatoya değil kural olarak sözleşme hükümlerine tabi olur.

5. Konkordatonun sonuçlanmayan takiplere etkisi açısından ise; konkordatonun taraflar için bağlayıcı hâle gelmesi, geçici mühlet kararından önce başlatılmış takiplerde konulan ve henüz paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürür. Bu hüküm, 308/c maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar için konulan hacizler hakkında uygulanmaz. Yani, imtiyazlı, rehinli alacaklar ve amme alacaklarına ilişkin takipler düşmez.

6. Konkordato haricinde yapılan vaatler açısından ise, borçlu tarafından alacaklılardan birine konkordato projesinde öngörülenden fazla olarak yapılan vaatler hükümsüzdür. Zira, konkordato projesinin dışında bir alacaklıyla sözleşme yapılsa bile bu sözleşme geçersizdir.

2018-09-23T17:04:54+00:00Eylül 23rd, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment