Konkordato Teklifi

Konkordato teklifi, borçlu şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine ayrıntılı ve taşıması gerekli hususların yer aldığı dilekçe ile müracaat etmek suretiyle yapılır.

A. KONKORDATO TEKLİF DİLEKÇESİNDE AŞAĞIDA YER ALAN HUSUSLARIN YER ALMASI ZORUNLUDUR.

1. Ön Proje

Konkordato ön projesinde, borçlu borçlarını hangi oranda tenzilatla veya kaç vadede ödeyeceğini belirtir. Bu kapsamda alacaklıların alacaklarından yüzde kaç tenzilatla vazgeçmiş olacaklarını, borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için kullanılacak yöntemlerin belirtildiği bir projedir. Öte yandan ön proje alanında uzman kişilerce hazırlanmalı gerçek ve somut olayların yer alması gerekmektedir.

2. Malvarlığına İlişkin Belgeler

Malvarlığına ilişkin belgelere örnek olarak sunulması gerekenler; Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar, ticari defterler, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgelerden ibarettir. Borçlu tarafından ön projede sunulması gereken normal bilançonun yanında rayiç değerleri gösteren bilançonun da mutlak suretle yer alması gerekir. Borçluya ait mal varlığının aktif ve pasiflerinin tümünün gösterilmesi gerekir. Zira gerçekleştirilecek yargılama esnasında bilirkişi bunları değerlendirecektir.

3. Alacaklıları, Alacak Miktarlarını Ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu Gösteren Liste

Borçlunun borçları arasında imtiyazlı alacaklar mevcut ise (işçi alacağı vs.) bunların da listede belirtilmesi gerekir. Keza, imtiyaz durumuna göre bazı alacaklar konkordato kararından etkilenmeyecek olması nedeniyle borçlu işbu imtiyazlı alacakları ödemekle mükelleftir.

4. Konkordato Ön Projesinde Yer Alan Teklife Göre Alacaklıların Eline Geçmesi Öngörülen Miktar İle Borçlunun İflâsı Hâlinde Alacaklıların Eline Geçebilecek Muhtemel Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo

Borçlunun iflas etmesi halinde tüm malvarlığının tasfiye edilecek ve alacaklıların eline geçecek miktar ile ön projeye uyulması halinde alacaklıların eline geçecek miktarın karşılaştırılması gerekir. Bu şekilde konkordatoyu devam ettirmenin fayda sağlayıp sağlamayacağı hususunda bir neticeye varılacaktır. Bununla birlikte ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda işletmenin iflasından ziyade ayakta tutulması öncelikli olarka kabul edilmektedir. Yani son çare olarak iflas değerlendirilir.

5. Finansal Analiz Raporları İle Dayanakları

Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren işbu finansal analiz raporu ve ön projenin gerçekleşmesi bakımından dayanak oluşturmaktadır.

Yukarıda yer alan makale de konkordato teklifi ve eklenecek belgeler hakkkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-21T14:59:15+00:00Eylül 20th, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment