Konkordatonun Feshi

KONKORDATONUN FESHİ

Mahkeme tarafından yapılan yargılama esnasında kötüniyetli durumların varlığı tespit edilirse veya borçlu yükümlülüklerini yerine getirmezse konkordatonun feshine karar verilir.

KONKORDATONUN KISMEN FESHİ

Konkordato kararı verilen borçlu alacaklıya karşı konkordato projesinde belirtilen edimleri yerine getirmezse alacaklı konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak konkordatonun kendisi hakkında feshini talep edebilir. Bu durumda konkordato tamamen feshedilmiş olmaz, yalnızca başvuran alacaklı bakımından feshedilmiş olacaktır. Mahkeme tarafından konkordatonun kısmen fesih kararına karşı kanun yoluna başvurma süresi on gün olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte aşağıda belirtileceği üzere konkordatonun kısmen feshi halinde borçlunun kötüniyetli davranma şartı aranmamıştır. Ancak konkordatonun tamamen feshi halinde borçlunun kötüniyetli davranma şartına verilmiştir.

İcra İflas Kanunun 308-e bendinde konkordatonun kısmen feshi hali düzenlenmiştir. “Kendisine karşı konkordato projesi uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.
(2) Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir”

KONKORDATONUN TAMAMEN FESHİ

Konkordatonun tamamen feshi için kötüniyet şartı aranmış olup; tüm alacaklılara fesih isteme hakkı tanınmıştır. Tamamen fesihte tüm alacaklılar etkilenir ve borçlu iflasa tabi olup doğrudan iflas sebebi de varsa borçlunun iflası sonucu doğar. Kısmen fesihte ise yalnız fesih talep eden alacaklı fesihten etkilenir diğer alacaklılar açısından herhangi bir hüküm ifade etmez.
İcra İflas Kanunun 308-f bendinde konkordatonun tamamen feshi hali düzenlenmiştir. “Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir.
(2) Konkordatonun tamamen feshi kararı kesinleştiğinde durum 288 inci madde uyarınca ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir.
(3) 308 inci madde hükmü bu hâlde de uygulanır.” denilmesi kötüniyetli sakatlanmış konkordatonun feshedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan makalede Konkordatonun feshi hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-23T17:23:53+00:00Eylül 23rd, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment