Konkordatonun Tasdiki, Şartları ve Kararı

KONKORDATONUN TASDİKİ NEDİR ?

Konkordatonun alacaklılar toplantısında belirtilen oranlarla kabul edildikten sonra mahkemece tasdiki gereklidir. Yani alacaklılar toplantısında konkordato kabul edilse dahi mahkemece tasdik edilmediği sürece konkordato geçerli olmayacaktır.

İcra İflas Kanunun 304’üncü maddesinde; “Komiserin gerekçeli raporunu ve dosyayı tevdi alan mahkeme, konkordato hakkında karar vermek üzere yargılamaya başlar. Mahkeme, komiseri dinledikten sonra kısa bir zamanda ve her hâlde kesin mühlet içinde kararını vermek zorundadır. Karar vermek için tayin olunan duruşma günü, 288 inci madde uyarınca ilân edilir. İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri de ilâna yazılır.”
Mahkemenin kararını kesin mühlet (1 yıl + 6 ay) içinde vermesi gerekmektedir. Konkordatonun tasdiki için kanunda birtakım şartlar öngörmüştür. Bahse konu şartlar İcra İflas Kanunun 305’inci maddesinde öngörülmüştür.

Konkordatonun Tasdiki Şartları :

 Konkordato projesi ile alacaklıların eline borçlunun iflası halinde geçecek tutardan daha fazla bir tutarın geçmesi muhtemel olmalıdır. Aksi halde konkordato projesinin gerçekleşmesinin bir anlamı kalmayacaktır.

 Teklif edilen tutar borçlunun kaynaklarıyla orantılı olmalıdır. Yani proje, sağlam dayanaklara ve kaynaklara bağlı bir proje olmalıdır. Ayrıca yapılacak projenin hangi kaynaklarla gerçekleştirileceği belirtilmelidir.

 Konkordato projesinin alacaklılar toplantısında istenilen oranlarla kabul edilmiş olması gerekir. Bu oranları inceledik.

 206. Maddedeki imtiyazlı alacaklardan birinci sırada olanların alacakları tam olarak ödenecek şekilde projede oluşturulmalıdır.

 Konkordato tasdiki için gerekli yargılama giderleri ve harcın tasdikten önce mahkeme veznesine yatırılması gereklidir.

Hakim, konkordato projesini bu şartlar bulunmadığından reddedebileceği gibi projenin yetersiz olduğuna kanaat getirirse veya talep üzerine revize edilmesini, düzeltilmesini isteyebilir.

Konkordatonun Tasdik Kararı :

Konkordatonun tasdiki kararı, kapsamı ve ilânı İcra İflas Kanunun 306’inci maddesinde öngörülmüştür. Konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.

Tasdik edilen konkordatonun yerine getirilmesini sağlamak için gerekli gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini almakla görevli bir kayyım tayin edilebilir. Bu takdirde kayyım, borçlunun işletmesinin durumu ve proje uyarınca borçlarını ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu raporu inceleyebilirler. Tasdik kararı mahkemece, ilân olunur ve ilgili yerlere bildirilir
Konkordatonun tasdikinden sonra komiserin görevine son verilir ve kayyım tayin edilir. Yani; geçici mühlet esnasında geçici komiser, kesin mühletle esnasında komiser ve konkordatonun tasdiki ile birlikte kayyım borçlu firmayı denetlemektedir. Kayyım, mevcut komiser olabileceği gibi yeni bir kişi olarak da tayin edilebilir.

Yukarıda yer alan makalede konkordato tasdik kararı, şartları  hakkında kısa bir bilgi yer almaktadır. Detaylı bilgi almak için iletişim formu linkini iflaskonkordato.com/iletisim/ ziyaret edebilirsiniz.

2018-09-23T15:29:34+00:00Eylül 23rd, 2018|Categories: Konkordato İlan Eden Firmalar|0 Comments

Leave A Comment